ردیف نام نام خانوادگی نمره ورقه نمره تعدیل شده نمره نهایی
سمیرا آقایاری دروئی 14.75 1.554 18.993 19
محسن افشاری 12 0.957458 16.30856 16
صادق امیری نوروزی محله -
پریسا بابائی -
مصطفی باقری کریمی 10.5 0.632072 14.84432 15
بابک بحرینی 0 -1.64563 4.594658 5
امیر پاشنامه 5.5 -0.45255 9.963531 10
سکینه پورمرتضی -
جلال جعفری 5.5 -0.45255 9.963531 10
نجمه سادات جعفری 6 -0.34409 10.45161 12
مهدی چراغی رزوه 10.75 0.686303 15.08836 15
نجمه چگاه 13 1.174383 17.28472 2
سجاد حاجی زاده نصیرآبادی 4 -0.77793 8.499293 9
آرزو حسینی 2 -1.21178 6.546975 7
عباس دادگرفر 12 0.957458 16.30856 16
فهیمه دلیریان 2.5 -1.10332 7.035055 7
علیرضا رنج پور آذریان -
سیماسادات سیدزاده مطلق 6 -0.34409 10.45161 12
مژگان شاطریان 16 1.825155 20.2132 20
لعیا شهبازی نژاد 16 1.825155 20.2132 20
معصومه عبدالعلی 5.5 -0.45255 9.963531 10
ام البنین عبدی 12 0.957458 16.30856 16
هدیه علم بیگی 3 -0.99486 7.523134 8
عباس غلامی ماتک 9.75 0.469379 14.11221 14
اکرم قره داعلی ملا حاجلو 10.5 0.632072 14.84432 15
توران کریمیان 9 0.306686 13.38009 13
مریم مجیدی خواه 4 -0.77793 8.499293 9
افسانه مسلمی 7.5 -0.0187 11.91585 12
معصومه ملازاده 10 0.52361 14.35625 14
سیداحمد موسوی -
سیدمیلاد نبویه 3 -0.99486 7.523134 8
مهدی نشوری -
محمد نصیری 2.25 -1.15755 6.791015 7
رایا نوروزی دیزج 6 -0.34409 10.45161 12
هادی همتی خانشیر 1 -1.42871 5.570816 6
7.586207 4.413793 12 11.68966
4.609906 4.5 4.552107
12
4.5