ردیف نام نام خانوادگی نمره تعدیل شده نمره نهایی
سمیرا آقایاری دروئی 8 0.20627 12.92821 13
محسن افشاری 9 0.440851 13.98383 14
صادق امیری نوروزی محله
پریسا بابائی
مصطفی باقری کریمی 7 -0.02831 11.8726 12
بابک بحرینی 2 -1.20122 6.594515 7
امیر پاشنامه 5 -0.49747 9.761365 10
سکینه پورمرتضی
جلال جعفری 2.5 -1.08393 7.122323 7
نجمه سادات جعفری 7.5 0.088979 12.40041 13
مهدی چراغی رزوه 6 -0.26289 10.81698 12
نجمه چگاه 16.5 2.200212 21.90096 20
سجاد حاجی زاده نصیرآبادی 7 -0.02831 11.8726 12
آرزو حسینی 1 -1.4358 5.538898 6
عباس دادگرفر 9.5 0.558142 14.51164 15
فهیمه دلیریان 1.75 -1.25986 6.330611 7
علیرضا رنج پور آذریان
سیماسادات سیدزاده مطلق 10 0.675433 15.03945 15
مژگان شاطریان 16.75 2.258858 22.16486 20
لعیا شهبازی نژاد 14.75 1.789695 20.05363 20
معصومه عبدالعلی 5.5 -0.38018 10.28917 10
ام البنین عبدی 10 0.675433 15.03945 15
هدیه علم بیگی 6.25 -0.20425 11.08089 12
عباس غلامی ماتک 9.5 0.558142 14.51164 15
اکرم قره داعلی ملا حاجلو 7 -0.02831 11.8726 12
توران کریمیان 10 0.675433 15.03945 15
مریم مجیدی خواه 4 -0.73206 8.705748 9
افسانه مسلمی 6 -0.26289 10.81698 12
معصومه ملازاده 10 0.675433 15.03945 15
سیداحمد موسوی
سیدمیلاد نبویه 2 -1.20122 6.594515 6
مهدی نشوری
محمد نصیری 2.5 -1.08393 7.122323 7
رایا نوروزی دیزج 8.5 0.323561 13.45602 14
هادی همتی خانشیر 1 -1.4358 5.538898 6
7.12069 12 12 12.10345
4.262911 4.5 4.143367
12
4.5